Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN BOVAG TWEEWIELERBEDRIJVEN

Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Tweewielerbedrijven, zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader
van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per september 2006. De CZ stelt het op
prijs indien zulks bij een citaat uit deze Algemene Voorwaarden vermeld wordt.

DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– tweewieler: alle soorten (snor)fietsen, bromfietsen, motorfietsen (waaronder motorscooter) en scooters (waaronder bromscooter), al dan niet met zijspan;
– de in te kopen tweewieler: een tweewieler die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte tweewieler dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
– de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als werkzaamheden;
– de reparateur: degene die met betrekking tot een tweewieler en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
– de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
– de garantie:
a. de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op nieuwe tweewielers, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
b. de garantie die is beschreven in het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte motorfiets/ scooter/bromfiets/snorfiets of het BOVAG Garantiebewijs voor een gebruikte fiets;
c. op werkzaamheden: de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie.

KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 De aanbieding
De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is -indien een termijn voor aanvaarding is gesteld- van kracht
gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn
plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen
termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de tweewieler onverkocht is gebleven.

Artikel 2 De overeenkomst
De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper
te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze overeenkomst echter niet nietig.

Artikel 3 De inhoud van de overeenkomst
In de schriftelijk of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:
– de omschrijving van de tweewieler en de eventueel in te kopen tweewieler, beide met eventuele toebehoren;
– de prijs van de tweewieler op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
– de prijs van de eventueel in te kopen tweewieler op het afgesproken moment van de levering van die tweewieler;
– de vermoedelijke of de uitdrukkelijk vaste leveringsdatum;
– een verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde);
– de wijze van betaling.

Artikel 4 Prijswijzigingen/stijgingen
1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte tweewielers te allen tijde doorberekend.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 1, mogen naast de evengenoemde wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van tweewielers worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper
plaatsvindt na het sluiten van de overeenkomst. De ontbinding dient binnen tien dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

Artikel 5 De overschrijding van de leveringstermijn
1. Bij overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn van de tweewieler kan de koper de verkoper schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper binnen een termijn van drie weken de tweewieler nog niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij voorkeur per brief ontbonden te verklaren. Indien de verkoper alsnog binnen de gestelde termijn van drie weken de verkochte zaak aflevert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend.
2. Indien de verkoper toerekenbaar tekortschiet ten aanzien van een overschrijding van de vermoedelijke leveringstermijn, kan de koper vergoeding verlangen van de geleden schade. Bij overschrijding van een vast overeengekomen leveringstermijn van de tweewieler heeft de koper het recht zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst per brief ontbonden te verklaren en/of vergoeding te verlangen van de geleden schade.
3. Indien de overschrijding van een leveringstermijn een gevolg is van overmacht aan de kant van de verkoper hebben zowel koper als verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden. Het recht op ontbinding ontstaat zodra de overeengekomen vaste termijn is overschreden. Zodra een vermoedelijke leveringstermijn is overschreden, hebben partijen het recht op ontbinding drie weken na de in lid 1 bedoelde ingebrekestelling dan wel op het moment dat verkoper meedeelt niet binnen drie weken te kunnen leveren.
4. In alle gevallen waarin de verkoper zich kan beroepen op een situatie van overmacht met een blijvend karakter, zijn beide partijen bevoegd per direct de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 6 Annulering
De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden, binnen acht dagen na de totstandkoming van deze overeenkomst, maar niet nadat de levering heeft plaatsgevonden. De koper is gehouden om binnen tien dagen na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt, te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 15 % van de koopprijs van de geannuleerde tweewieler, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst een lager percentage overeenkomen. Indien de koper na tien dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld
in de zin van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen. De bevoegdheid tot annulering vervalt indien de koper een tweewieler in het kader van de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte tweewieler (dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor) bij wege van inkoop aan de verkoper verkoopt, indien de in te kopen tweewieler door de koper aan de verkoper is geleverd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
De geleverde tweewieler blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan. Zolang de tweewieler niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de tweewieler, alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De
koper is voorts verplicht de geleverde tweewieler voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de tweewieler gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 8 Het risico van de tweewieler
De tweewieler is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper. De eventueel in te kopen tweewieler wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden en de tweewieler in zijn geheel is betaald. Deze betaling kan geschieden middels verrekening met de koopprijs van de aangeschafte tweewieler. Tot dat tijdstip is de in te kopen tweewieler voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

REPARATIE EN ONDERHOUD
Artikel 9 Prijsopgave en termijn
De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk of elektronisch vastgelegd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien het reparatiebedrag van een fiets het bedrag van € 20,- overstijgt en tevens met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. Indien het reparatiebedrag van andere tweewielers dan fietsen het bedrag van € 50,- overstijgt en de bij benadering opgegeven prijs tevens:
*bij reparatiebedragen tussen € 50,- en € 150,- met meer dan 20% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden; of
*bij reparatiebedragen vanaf € 150,- met meer dan 10 % wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering. Bij overschrijding van een vaste termijn heeft de opdrachtgever recht op eenredelijke schadevergoeding, behalve in geval van overmacht van de reparateur.

Artikel 10 De rekening
Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt een gespecificeerde rekening afgegeven.

Artikel 11 Retentierecht
De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de tweewieler, indien en voor zolang als:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde tweewieler niet of niet in zijn geheel voldoet;
– de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet. De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers genoemd in artikel 17 of bij de rechter. De reparateur kan het retentierecht niet uitoefenen indien de opdrachtgever voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld, bijvoorbeeld via een storting in depot bij de Geschillencommissie.

GARANTIE
Artikel 12 Garantie
Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 worden de wettelijke rechten (waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt) die een koper/opdrachtgever, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten. Bij bedrijfsbezoek in verband met de garantie bedoeld in dit artikel en in artikel 13 en 14 zorgt de verkoper ervoor dat op passende wijze in de vervoersbehoefte van de koper zal worden voorzien.

Artikel 13 Garantie op tweewielers
1. Op nieuwe tweewielers en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt en de wettelijke rechten zoals genoemd in artikel 12.
2. Op gebruikte tweewielers verleent de verkoper, tenzij koper uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van BOVAG Garantie, minimaal zes maanden BOVAG Garantie, conform de van tijd tot tijd door BOVAG in overleg met de ANWB en Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte fiets BOVAG Garantie indien het aankoopbedrag van de gebruikte tweewieler € 250,- of meer bedraagt. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte scooter, snorfiets of bromfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 1/2 is van de oorspronkelijke cataloguswaarde van de tweewieler. De verkoper verleent, behoudens schriftelijke uitsluiting conform de eerste volzin, bij de verkoop van een gebruikte motorfiets BOVAG Garantie, indien het aankoopbedrag tenminste 35% is van de oorspronkelijke cataloguswaarde en minimaal € 3000,- bedraagt. Op los geleverde gebruikte onderdelen wordt nimmer BOVAG Garantie verstrekt. Niet onder de garantie vallen defecten welke zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij koper aantoont dat voornoemde defecten niet zijn veroorzaakt door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen etc.).

Artikel 14 BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie
1. De reparateur garandeert binnen de Europese Economische Ruimte de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten ten aanzien van alle fietsen, snorfietsen, scooters en bromfietsen en daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van drie maanden en bij alle motorfietsen en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden, in beide gevallen te bepalen vanaf het tijdstip dat de tweewieler weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld. De garantie omvat het alsnog op de juiste wijze en binnen redelijke termijn en zonder ernstige overlast uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht. Niet onder garantie valt ten eerste slijtage (bv. aan banden, tandwielen), ten tweede defecten vanwege verkeerd onderhoud, zoals onderhoud dat niet conform fabrikant voorschriften was. Indien de alsnog door de reparateur uit te voeren werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol zijn, heeft de opdrachtgever recht op een redelijke schadevergoeding.
2. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
3. De aanspraken op de garantie vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis of toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en door de opdrachtgever aan de hand van de door de andere reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de andere reparateur eveneens lid van BOVAG Tweewielerbedrijven te zijn. Het hiervoor onder b. en c. gestelde is niet van toepassing indien herstel in het buitenland noodzakelijk is. In dat geval vindt vergoeding van de kosten van het herstel plaats op basis van maximaal het prijspeil zoals dit in het bedrijf van de reparateur geldt. Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte kosten.

ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 15 Betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan verkoper/reparateur worden beschouwd als brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant geschieden bij het afleveren van zaken
respectievelijk onmiddellijk na het verrichten van diensten.
3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen dan wel indien wel uitdrukkelijk een ander moment van betaling is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet plaatsvindt, dan is verkoper/
reparateur gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen, zulks te rekenen één maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot contante betaling c.q. betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
4. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde bedrag te betalen is de verkoper/reparateur gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de verkoper/ reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 % van het verschuldigde bedrag, tenzij koper aannemelijk maakt dat de verkoper minder schade lijdt.
5. Indien na uitvoering van de verkoper/reparateur opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever het betreffende object niet binnen twee weken na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, is reparateur gerechtigd om stallingkosten c.q. opslagkosten in rekening te brengen conform het in het bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief.
6. Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien zulks bij de reparatie opdracht uitdrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen ons eigendom zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
Artikel 16 Bemiddelingsregeling
Een koper/opdrachtgever die ten opzichte van een verkoper/reparateur die lid is van BOVAG Tweewielerbedrijven klachten heeft over de verkoop van een gebruikte tweewieler, of over de uitvoering van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie, dient zich eerst tot deze verkoper/reparateur te wenden. Wanneer dit niet heeft geleid tot een oplossing van zijn klachten, kan hij zich wenden tot BOVAG Bemiddeling, Postbus 1100, 3980 DC Bunnik, telnr. 0900 2692268 (35 eurocent/minuut).Dit met dien verstande dat voor wat betreft klachten inzake de verkoop van een nieuwe tweewieler deze bemiddelingsregeling slechts hierop van toepassing is als niet door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de nieuwe tweewieler afgegeven garantie. Tevens is deze bemiddelingsregeling slechts van toepassing als koper terzake aanspraak kan maken op BOVAG Garantie. BOVAG Bemiddeling zal in het geschil bemiddelen en trachten het geschil in der minne op te lossen volgens een reglement dat de partijen bij het geschil vooraf ter kennis wordt gebracht. In deze bemiddeling kan een oordeel worden gegeven over het aantal in rekening gebrachte werkuren en de prijs van verwerkte materialen, een en ander met inachtneming van de outillage van de desbetreffende werkplaats. Het werkplaatstarief wordt hierbij buiten beschouwing gelaten.

Artikel 17 Geschillenregeling
1. Deze geschillenregeling geldt alleen bij klachten of geschillen tussen de koper/opdrachtgever en de leden van BOVAG Tweewielerbedrijven. Zij is voorts alleen van toepassing op:
a. de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe tweewieler, tenzij door de koper wordt geageerd op basis van een door de fabrikant of importeur van de tweewieler afgegeven garantie.
b. de overeenkomst van koop en verkoop van een gebruikte tweewieler waarbij koper niet uitdrukkelijk schriftelijk heeft verklaard af te zien van
BOVAG Garantie. De koopprijs van de gebruikte motorfiets mag hierbij niet minder zijn dan 35% van de oorspronkelijke cataloguswaarde en
dient minimaal € 3000,- te bedragen. De koopprijs van de gebruikte bromfiets, scooter en snorfiets mag hierbij niet minder bedragen dan de
helft van de catalogusprijs in het bouwjaar van de tweewieler. De koopprijs van de gebruikte fiets mag hierbij niet minder bedragen dan € 250,-.
c. de overeenkomst waarop de in artikel 14 van deze Algemene Voorwaarden genoemde BOVAG-reparatie- en onderhoudsgarantie van toepassing is.
2. Is de in artikel 16 genoemde bemiddelingspoging niet geslaagd of geeft de koper/opdrachtgever niet de voorkeur aan een bemiddeling, dan kan de koper/opdrachtgever het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Tweewielers van de Stichting Geschillencommissies, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres Bordewijklaan 46, 2591 XR te Den Haag). In het geval dat is bemiddeld door BOVAG, dient de koper/opdrachtgever het geschil binnen zes weken nadat is gebleken dat de bemiddeling niet tot een oplossing heeft geleid, bij de
Geschillencommissie Tweewielers aanhangig te maken. In het geval dat niet door BOVAG is bemiddeld, dient de koper/opdrachtgever uiterlijk drie maanden nadat hij de verkoper/reparateur de klacht heeft voorgelegd, het geschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken.
3. Een plaatsgevonden bemiddeling staat de keuze van de koper/opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Een eenmaal op de Geschillencommissie Tweewielers gedaan beroep staat die keuze echter niet meer toe, tenzij de Geschillencommissie zich onbevoegd of niet ontvankelijk verklaart. Indien koper/opdrachtgever de zaak aan de Geschillencommissie Tweewielers heeft voorgelegd, hebben partijen nog slechts de mogelijkheid de uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers ter marginale toetsing aan de gewone rechter voor te leggen.
4. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. De beslissingen van de
Geschillencommissie geschieden krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd Voor meer informatie hierover raadpleeg www.sgc.nl of informeer bij de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, waarvan het adres in lid 2 staat vermeld. In het bindend advies kan zo nodig het bedrag worden bepaald van de kosten die nodig zijn voor uitvoering van werkzaamheden elders. Deze kosten kunnen ter betaling aan de verkoper/reparateur worden opgedragen, indien de Geschillencommissie Tweewielers oordeelt dat de kwaliteit van de door de verkoper/reparateur verrichte werkzaamheden onvoldoende is.
5. Voor de behandeling van het geschil door de Geschillencommissie Tweewielers is de koper/opdrachtgever een vergoeding verschuldigd.
6. Een uitspraak van de Geschillencommissie Tweewielers zal in rechte niet aantastbaar zijn indien meer dan twee maanden na de verzending
ervan zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan (zie laatste zin lid 3).
7. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden, tenzij het lid besluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan, ter toetsing aan de rechter voor te leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde is gegaan De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal € 450,- tegen cessie van de vordering van koper/opdrachtgever. Bij bedragen groter dan € 450,- per geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van € 450,- uit aan koper/opdrachtgever. Voor het meerdere wordt koper/opdrachtgever aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen.
8. De garantstelling bedoeld in lid 7 geldt niet indien de rechter het bindend advies vernietigt. In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verkoper/reparateur keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal € 450,- per geschil uit en geldt de garantstelling alleen als koper/opdrachtgever het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de Geschillencommissie Tweewielers, voordat van een dergelijke situatie sprake is.

Artikel 18 Afwijkingen
Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Afwijkingen van het BOVAG Garantiebewijs en van de BOVAG reparatie- en onderhoudsgarantie maken deze ongeldig ten opzichte van

BOVAG.
Artikel 19 Verwerking persoonsgegevens
De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op deze overeenkomst worden door verkoper/reparateur verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/reparateur: de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever optimale service verlenen, voorzien van product informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Tegen verwerkingen ten behoeve van direct mailing wordt het eventueel door koper/opdrachtgever bij verkoper/reparateur aan te tekenen verzet gehonoreerd.
De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op de website www.bovag.nl.

 

Algemene verhuurvoorwaarden BOVAG Fietsbedrijven (fiets / ebike (m.u.v. high speed ebike))
Deze Algemene Voorwaarden van BOVAG Fietsbedrijven zijn tot stand gekomen in overleg met
de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de SER Coördinatiegroep
Zelfreguleringsoverleg (CZ) en treden in werking per 1 mei 2016.


DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
fiets: een twee- of meerwielig voertuig dat wordt aangedreven door spierkracht via pedalen
en dat een snelheid heeft van maximaal 25 km/uur inclusief de accessoire(s) die worden
gehuurd;
huurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als huurder de huurovereenkomst sluit;
verhuurder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon lid van BOVAG Fietsbedrijven die als
verhuurder de huurovereenkomst sluit;
consument: de huurder die een natuurlijk persoon is en de huurovereenkomst heeft gesloten
voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
schade van de verhuurder: de vermogensschade die verhuurder lijdt als gevolg van:
beschadiging (inclusief abnormale slijtage) of vermissing van de fiets, of van toebehoren (zoals
een sleutel), of van fietsonderdelen. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van
vervangen van (toebehoren en onderdelen van) de fiets en het derven van huurinkomsten;
berijder: de feitelijk bestuurder van de fiets;
schriftelijk: in geschrift of elektronisch.


Artikel 1 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden gelden voor huurovereenkomsten van fietsen tussen verhuurder
en huurder.


Artikel 2 - Het aanbod
1. Huurder mag kiezen of verhuurder een aanbod schriftelijk of mondeling doet.
2. Een aanbod mag herroepen worden als het aanbod afhankelijk is van de beschikbaarheid
van een fiets. Anders kan het aanbod 14 dagen lang niet herroepen worden. Het aanbod
kan direct na uitbrengen worden aanvaard.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van:
- de fiets;
- de huurtermijn;
- de huursom;
- de wijze van betalen;
- de mogelijk bijkomende kosten;
- de hoogte van het eigen risico, of dit eigen risico kan worden afgekocht of niet
- de eventuele waarborgsom of andere manier van het stellen van zekerheid. Deze
waarborgsom bedraagt maximaal €50,- en kan contant of op een andere wijze worden
betaald;
- het feit dat aanvaarding van het aanbod niet vrijblijvend is.
4. In het aanbod staan de openingstijden van het bedrijf en het telefoonnummer waarop het
bedrijf te bereiken is.
5. Bij het aanbod zitten deze algemene voorwaarden. Lukt het niet deze mee te geven bij het
aanbod, dan worden de algemene voorwaarden in principe bij het sluiten van de
overeenkomst meegegeven, maar bij een telefonisch gemaakte huurafspraak volgen ze
later.


Artikel 3 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod. De verhuurder
bevestigt de mondelinge overeenkomst schriftelijk, maar als dat niet gebeurt, blijft de
afspraak wel staan.
2. De huurovereenkomst geldt voor de periode en het tarief zoals op de huurovereenkomst
staat of zoals op een andere manier overeengekomen. De huurovereenkomst vermeldt dag
en tijdstip waarop de huurperiode begint en eindigt.


Artikel 4 – Ontbinding (bedenktijd)
Huurders hebben gedurende 14 dagen na het tot stand komen van de huurovereenkomst een
ontbindingsrecht. Dit geldt niet als de huurovereenkomst is gesloten in direct contact tussen
verhuurder en huurder binnen een verkoopruimte, bijvoorbeeld aan de verhuurbalie. Het geldt
ook niet wanneer de huur met instemming van de consument tijdens de bedenktijd al is
uitgevoerd en de consument heeft ingestemd met het feit dat er geen ontbindingsrecht geldt.
Is de huur tijdens de bedenktermijn met instemming van de consument gedeeltelijk
uitgevoerd, dan geldt dat de consument de dienst naar rato betaalt bij ontbinding tijdens de
bedenktijd.


Artikel 5 - De prijs en de prijswijzigingen
1. De huursom en eventuele bijkomende kosten worden vooraf overeengekomen. Dit geldt
ook voor de eventuele mogelijkheid om tussentijds de prijs te kunnen veranderen. De
huursom komt duidelijk op de huurovereenkomst te staan.
2. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt,
heeft deze geen invloed op de afgesproken prijs.
3. De consument mag de overeenkomst ontbinden als de prijs omhoog gaat ná drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst, maar voordat de huurperiode is begonnen.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals
een verhoging vanwege btw.
5. Alleen kosten die afgesproken zijn, kunnen aan huurder in rekening worden gebracht. Wel
moet de huurder als daar een reden voor is aan de verhuurder schadevergoeding betalen.


Artikel 6 - De huurperiode en de overschrijding van de huurperiode
1. Huurder moet de fiets uiterlijk op de dag en tijd waarop de huurperiode eindigt
terugbrengen. Het adres staat op de huurovereenkomst. Is er een ander adres afgesproken,
dan moet de fiets daar op tijd worden gebracht. Verhuurder moet de fiets, tijdens
openingstijden, in ontvangst nemen.
2. De huurder mag de fiets slechts met toestemming van de verhuurder buiten openingstijden
of op een ander adres terugbrengen.
3. Komt de fiets niet volgens afspraak terug na het einde van de (eventueel verlengde)
huurperiode, dan kan de verhuurder de fiets onmiddellijk terugnemen. De contractuele
verplichtingen van de huurder blijven bestaan tot het moment dat de fiets aan de
verhuurder terug is gegeven.
4. Als huurder de fiets niet op tijd inlevert, mag de verhuurder de huurder 20% van de
daghuurprijs in rekening brengen voor elk uur dat de fiets te laat terug komt. Na
overschrijding met vijf uur kan per dag tot 1½ keer de daghuurprijs in rekening worden
gebracht. Daarnaast kan de verhuurder om een vergoeding voor schade vragen, zowel voor
schade die bestaat, als voor schade die nog zal volgen. Als het onmogelijk is en blijft de
fiets terug te geven, dan wordt geen hogere huurprijs in rekening gebracht. De verhoging
van de huurprijs geldt niet als huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn
het gevolg is van overmacht.


Artikel 7 - Annulering
Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de
volgende annuleringskosten in rekening brengen:
- bij annulering tot de 30e dag (exclusief) voor de dag van verhuur: de aanbetaling met een
maximum van 10% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 30e dag (inclusief) tot de 7e dag (exclusief) voor de dag van verhuur:
30% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 7e dag (inclusief) tot de 3e dag (exclusief) voor de dag van verhuur:
50% van de huursom;
- bij annulering vanaf de 3e dag (inclusief) tot 1 dag (exclusief) voor de dag van verhuur: 90%
van de huursom;
- bij annulering vanaf minder dan 1 dag voor de dag van verhuur: de volle huursom.


Artikel 8 – Betaling
1. Bij het begin van de huur kan de verhuurder om betaling van een waarborgsom vragen.
2. Zodra de fiets is ingeleverd betaalt de verhuurder de waarborgsom terug. De verhuurder
kan de dan nog openstaande kosten verrekenen.
3. In geval van schade van de verhuurder wordt dit ook met de waarborgsom verrekend. Dit
terugbetalen zal plaatsvinden zodra duidelijk is welk bedrag er over is. Het terugbetalen
gebeurt zeker binnen twee maanden.
4. Als een andere persoon schade van verhuurder heeft veroorzaakt en verhuurder heeft van
deze derde een volledige schadevergoeding hiervoor gekregen, dan wordt de waarborgsom
binnen 14 dagen na het verhaal van de schade terugbetaald. Verhuurder zal zich inspannen
om schade veroorzaakt door derden zo spoedig mogelijk te verhalen. Verhuurder houdt de
huurder op de hoogte van zijn inspanningen.
5. Als de huurperiode binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst begint, dan
kan de verhuurder vooruitbetaling tot 50% van de huur vragen. Tenzij anders is
overeengekomen, moet de huursom onmiddellijk na afloop van de huurperiode betaald
worden. Andere bedragen dienen betaald te worden binnen tien dagen na ontvangst van de
factuur. De huurder dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de
betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan zendt de verhuurder na het verstrijken van die datum
een kosteloze betalingsherinnering en geeft de huurder de gelegenheid binnen veertien
dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te
betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de
verhuurder gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze
rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de
wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is onderworpen aan
(wettelijke) grenzen. Daarvan kan in het voordeel van de huurder worden afgeweken.


Artikel 9 - Verplichtingen huurder
1. De huurder moet netjes met de gehuurde fiets omgaan en zorgen dat hij de fiets gebruikt
zoals dat bedoeld is. Hij moet bijvoorbeeld netjes omgaan met de oplader en regelmatig
opladen. Het is verboden om de fiets te gebruiken op een circuit, of op een terrein
waarvoor de fiets niet geschikt is. De fiets moet altijd op slot gezet worden met de sloten
die zijn meegegeven, zoveel mogelijk aan een vast object.
2. Huurder moet de fiets inleveren in dezelfde staat als hij de fiets heeft ontvangen. Dat
betekent bijvoorbeeld dat de huurder eventuele veranderingen aan de fiets ongedaan moet
maken. Huurder heeft geen recht op vergoeding als hij verbeteringen aan de fiets heeft
gedaan die verwijderd moeten worden.
3. Huurder moet de bagage op de fiets zorgvuldig vastmaken. Er mogen geen volwassenen
achterop, alleen kinderen in een kinderzitje.
4. Huurder moet er op letten dat niet iemand de fiets gebruikt die hiertoe niet in staat is
vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking.
5. Huurder mag de fiets niet doorverhuren.
6. Huurder mag niet met de fiets naar andere landen, behalve België en Duitsland. Als de
verhuurder dit in een schriftelijk afspraak anders regelt, mag de fiets in overeenstemming
met die afspraak ook naar die andere landen toe.
7. Als de fiets kapot is, geldt artikel 10 lid 1 en mag de huurder er niet mee doorfietsen als
dit het erger maakt.
8. Huurder is verplicht om de personen die hij de fiets laat gebruiken te wijzen op de regels
van de verhuur en er op te letten dat deze zich hier ook aan houden.
9. Huurder moet netjes omgaan met de sleutels van de fiets.


Artikel 10 - Instructies voor de huurder
1. Is de fiets zichtbaar kapot, heeft de fiets iets beschadigd, of raakt de fiets vermist, dan
moet huurder deze instructies opvolgen:
- huurder informeert de verhuurder hierover;
- huurder doet dat wat de verhuurder aan hem vraagt;
- huurder geeft uit eigen initiatief of in reactie op een verzoek alle inlichtingen en relevante
documenten aan de verhuurder of aan diens verzekeraar;
- huurder laat de fiets zo achter, dat deze behoorlijk beschermd zal zijn tegen beschadiging
of vermissing;
- het kan zijn dat verhuurder schadevergoeding van iemand anders wil vragen. Het kan ook
voorkomen dat een derde persoon vindt dat verhuurder hem een schadevergoeding moet
betalen en dat verhuurder hier tegen in wenst te gaan. In dit soort gevallen moet huurder
meewerken.
2. Bij vermissing van de fiets is huurder verplicht melding te doen bij de politie ter plaatse.


Artikel 11 - Verplichtingen verhuurder
1. Op het moment dat de verhuurder een (elektrische) fiets aan huurder meegeeft dan heeft
deze de overeengekomen accessoires en specificaties en ook de in Nederland verplicht
gestelde uitrusting. Ook zal de fiets schoon zijn, goed onderhouden zijn en (voor zover bij
verhuurder bekend of kenbaar) in technisch goede staat. Bij een elektrische fiets is de accu
volledig opgeladen.
2. Huurder krijgt kosteloos een upgrade als er geen fiets kan worden meegegeven uit de
afgesproken categorie. Zo’ n upgrade lukt niet wanneer de overeengekomen fiets zich al in
de hoogste categorie bevindt.
3. Op de huurovereenkomst staan telefoonnummers waar huurder zich binnen en buiten
openingstijden kan melden.
4. Er is adequate pechhulp zowel in Nederland als in België en Duitsland. Voor andere landen
geldt pechhulp alleen als partijen hebben afgesproken dat de fiets in deze landen gebruikt
mag worden.
5. Onder adequate pechhulp wordt in ieder geval verstaan dat er vervangend, zoveel mogelijk
gelijkwaardig, vervoer wordt aangeboden door de verhuurder indien een defect aan de fiets
moet worden gerepareerd. De fiets zal meteen gerepareerd worden, tenzij dit in
redelijkheid niet kan. Indien pech het gevolg is van eigen schuld, dan worden de kosten
van de hulp niet door verhuurder vergoed.
6. Verhuurder inspecteert de fiets direct bij inlevering door huurder op eventuele schade.
Dit geldt zowel bij inlevering van de fiets bij de eigen vestiging als bij inlevering van de
fiets op een andere vestiging van dezelfde winkel.
7. In geval van schade aan de fiets in het buitenland zijn de kosten van repatriëring van de
fiets voor rekening van verhuurder, tenzij het tweede lid van artikel 12 van toepassing is.


Artikel 12 - Aansprakelijkheid van de huurder voor schade
1. Huurder is voor schade van de verhuurder per schadegeval aansprakelijk tot het op het
huurcontract vermelde eigen risico. Bij fietsen is het eigen risico maximaal €150,-, bij
elektrische fietsen maximaal €300,-.
2. Wanneer de schade volgt uit iets wat de huurder in strijd met artikel 9 wel of niet heeft
gedaan, dan moet huurder de schade van verhuurder in principe volledig vergoeden. Een
eerste mogelijke uitzondering hierop is dat huurder bewijst dat dit handelen of nalaten aan
hem niet toegerekend kan worden. Een tweede uitzondering zou kunnen zijn dat het niet
redelijk en billijk is als de huurder alles moet vergoeden.
3. Huurder blijft aansprakelijk voor schade van de verhuurder ontstaan tot het tijdstip waarop
verhuurder feitelijk de fiets heeft geïnspecteerd of heeft laten inspecteren. Verhuurder zal
de fiets bij eerste gelegenheid inspecteren en zal huurder direct informeren als er schade
is ontdekt.
4. Als huurder een andere persoon op de fiets als passagier meeneemt of wanneer huurder
een andere persoon de fiets laat gebruiken, dan is huurder aansprakelijk voor wat deze
personen doen of juist niet doen in overeenstemming met artikel 12 lid 1 en 2 van deze
algemene voorwaarden.


Artikel 13 - Gebreken aan de fiets en aansprakelijkheid van de verhuurder
1. Wanneer huurder aan verhuurder vraagt om gebreken op te lossen, moet verhuurder dit in
principe doen. Dit hoeft niet als een gebrek echt niet verholpen kan worden. Het hoeft ook
niet, wanneer huurder dit redelijkerwijs eigenlijk niet van verhuurder kan vragen, gelet op
het geld dat verhuurder hiervoor zou moeten uitgeven. Als huurder ten opzichte van
verhuurder aansprakelijk is voor het gebrek of voor de gevolgen van het gebrek, hoeft de
verhuurder de gebreken ook niet op te lossen, zelfs al heeft de huurder hier wel om
gevraagd.
2. Wanneer iemand die persoonschade heeft opgelopen deze schade heeft kunnen verhalen
op diens schadeverzekeraar of wanneer zo iemand hier een andere uitkering voor heeft
gekregen, dan is verhuurder niet aansprakelijk voor deze persoonschade.
3. Dat wat in artikel 13 lid 2 staat, gaat echter niet op, als er persoonschade is, terwijl de
verhuurder bij het maken van de huurafspraak van de gebreken wist of had moeten weten,
of terwijl er gebreken zijn ontstaan door opzet of grove schuld van verhuurder.
4. De opgegeven actieradius van een elektrische fiets is niet meer dan een schatting.


Artikel 14 - Schade en reparaties
1. Reparaties aan de fiets zijn voor rekening van verhuurder, tenzij de reparatie het gevolg is
van onzorgvuldig gebruik van de fiets.
2. Pas na toestemming van de verhuurder mag huurder iemand anders dan de verhuurder de
fiets repareren. Verhuurder geeft deze toestemming indien dat in redelijkheid nodig is, gelet
op het gebrek zelf en de andere omstandigheden.
3. Als uitzondering op lid 2 is het huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke
banden en lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren of vervangen.
Daarvoor is dus geen toestemming van verhuurder nodig.
4. Als de fiets schade heeft tijdens de huurperiode, dan moet huurder de beschadigde fiets
terugbrengen naar de vestiging waar deze gehuurd is. Partijen kunnen bij het melden van
de schade afspreken dat dit op een andere locatie gebeurt.
5. Huurder moet schade aan de fiets zo snel als dit redelijkerwijs mogelijk is bij verhuurder
melden.
6. Indien verhuurder de verhuurde fiets niet tijdig repareert, terwijl verhuurder dat
wel zou moeten doen, dan mag huurder de reparatie zelf (laten) doen en mag
hij om vergoeding van zijn redelijke kosten vragen.
7. Verhuurder is verplicht schade die is ontstaan door een gebrek aan de fiets in
de volgende situaties te vergoeden:
- het gebrek was bij het aangaan van de huurovereenkomst al aanwezig en
verhuurder wist hier van af of had van de gebreken af moeten weten;
- het gebrek zat er toen al, maar verhuurder heeft op het moment van de
afspraak aan huurder gemeld dat de fiets het gebrek niet had;
- het gebrek is ontstaan na het aangaan van de huurovereenkomst, maar is wel
aan verhuurder toe te rekenen.


Artikel 15 - Ontbinding van de huur
1. Verhuurder kan de huurovereenkomst beëindigen en de fiets terugnemen op het moment
dat:
- huurder tijdens de huurperiode een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet
volledig nakomt, tenzij dit niet ernstig genoeg is voor een ontbinding;
- huurder overlijdt, onder curatele wordt gesteld, surseance van betaling aanvraagt, in staat
van faillissement wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
van toepassing wordt verklaard;
- verhuurder van het bestaan van omstandigheden afweet die van zodanige aard zijn dat
hij als hij hiervan op de hoogte was geweest- de huurovereenkomst niet (op deze wijze)
met huurder zou zijn aangegaan. In dat geval kan verhuurder een vergoeding van kosten,
schade en rente blijven vragen.
2. Huurder zal alle medewerking aan verhuurder verlenen om de fiets terug te geven.
3. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade van huurder als gevolg van ontbinding op
grond van dit artikel.
Artikel 16 - Klachten en Bemiddelingsregeling
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven
worden ingediend bij verhuurder, op tijd nadat huurder heeft ontdekt dat er naar zijn
mening iets niet goed is gegaan. Is huurder te laat, dan kan deze zijn rechten verliezen.
2. Wanneer blijkt dat huurder niet tevreden is met het resultaat van de klachtafhandeling door
verhuurder geldt het volgende. Huurder kan een geschil binnen zes weken na het ontstaan
voorleggen aan BOVAG Bemiddeling. De bemiddelingspoging gaat volgens een reglement
dat huurder en verhuurder vooraf ter kennis is gebracht. Het adres van BOVAG
Bemiddeling is: Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telnr. 030 - 569 53 95. De klacht moet
wel gaan over de uitlegging of uitvoering van deze algemene huurvoorwaarden. Huurder
kan er uiteraard ook voor kiezen de klacht aan de geschillencommissie voor te leggen.


Artikel 17 - Geschillenregeling
1. Geschillen tussen huurder handelend voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteiten vallen en verhuurder over de totstandkoming of de uitvoering van
overeenkomsten met betrekking tot door verhuurder te leveren of geleverde diensten en
zaken, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door huurder als
verhuurder worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Voertuigverhuur. Adres: De
Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (bezoekadres: Borderwijklaan
46, 2591 XR te Den Haag).
2. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien
huurder zijn klacht eerst tijdig bij verhuurder heeft ingediend. Een geschil ontstaat indien
de klacht van huurder niet naar tevredenheid door verhuurder en/of via de
bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling is opgelost.
3. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de
datum waarop de huurder de klacht bij de verhuurder indiende, schriftelijk of in een andere
door de Geschillencommissie te bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. Van
een geschil is sprake nadat de klachtafhandeling door verhuurder en/of via de
bemiddelingspoging van BOVAG Bemiddeling niet is opgelost.
4. Wanneer de huurder een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is
verhuurder aan deze keuze gebonden. Indien verhuurder een geschil aanhangig wil maken
bij de Geschillencommissie, moet hij huurder vragen zich binnen vijf weken uit te spreken
of hij daarmee akkoord gaat. Verhuurder dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het
verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig
te maken.
5. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden
krachtens dat reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd
toegezonden.
Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
6. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd
van geschillen kennis te nemen.


Artikel 18 - Nakomingsgarantie
1. BOVAG staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen door haar leden indien
verhuurder geen gevolg geeft aan het bindend advies, tenzij het lid besluit het bindend
advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsing aan de rechter voor te
leggen en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in
kracht van gewijsde is gegaan.
2. De garantstelling van BOVAG betreft een door BOVAG uit te keren bedrag van maximaal
€450,- tegen cessie van de vordering van huurder. Bij bedragen groter dan €450,- per
geschil, keert BOVAG onder dezelfde voorwaarden het maximale bedrag van €450,- uit aan
huurder. Voor het meerdere wordt huurder aangeboden om zijn vordering aan BOVAG te
cederen, waarna BOVAG de betaling daarvan zo nodig in rechte zal vragen. BOVAG verbindt
zich in dat geval om geïncasseerde gelden aan huurder over te dragen.
3. De garantstelling bedoeld onder lid 2 geldt niet indien een rechter het bindend advies
vernietigt.
In geval van faillissement, surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging van verhuurder
keert BOVAG alleen een bedrag tot maximaal €450,- per geschil uit en geldt de
garantstelling alleen als huurder aan de formele verplichtingen heeft voldaan om het
geschil bij de Geschillencommissie Voertuigverhuur aanhangig te maken voordat van een
dergelijke situatie sprake is.


Artikel 19 - Verwerking van persoonsgegevens van de huurder en van de bestuurder
De persoonsgegevens die worden vermeld op het contract worden door verhuurder als
verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerkt in een
persoonsregistratie.
Aan de hand van deze verwerking kan verhuurder uitvoering geven aan deze voorwaarden, de
overeenkomst uitvoeren, huurder of bestuurder optimale service en actuele productinformatie
geven en huurder of bestuurder gepersonaliseerde aanbiedingen doen.
Huurder en bestuurder kunnen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte
persoonsgegevens verzoeken en verzet aantekenen. Betreft het direct mailing, dan zal een
dergelijk protest steeds worden gehonoreerd.


Artikel 20 - Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, tenzij op grond van dwingend
recht het recht van een ander land van toepassing is.
De meest actuele versie van deze algemene voorwaarden is te raadplegen op de website www.bovag.nl.


TerugDeel het met uw vrienden!


Openingstijden

Maandag:  Gesloten
Dinsdag:  9.00 - 18.00 uur
Woensdag:  9.00 - 18.00 uur
Donderdag:  9.00 - 18.00 uur
Vrijdag:  9.00 - 20.00 uur
Zaterdag:  9.00 - 17.00 uur
Zondag:  Gesloten


Contactgegevens